Autorizovaná konverze

kniha
Autorizovanou konverzí zákon nazývá:

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo
 • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

A teď srozumitelně:

 • v určitých případech může dojít k tomu, že mám originál písemného dokumentu s razítkem a podpisem, a potřebuji jej převést do oficiální elektronické podoby.

Příklad: Mám dříve vydané povolení v písemné formě. Teď potřebuji toto povolení použít jako přílohu k žádosti, kterou podávám za použití datové schránky, potřebuji tedy původní písemné povolení převést do oficiální elektronické verze.

 • v určitých případech může dojít k tomu, že mám originál oficiálního elektronického dokumentu, na potřebuji jej převést do oficiální písemné podoby “s razítkem a podpisem”.

Příklad: Jsem zaměstnavatel a dostanu pokutu za znečištění životního prostředí způsobenou chybou jednoho zaměstnance. Rozhodnutí o pokutě dostanu v elektronické formě. Zaměstnanec přitom nepoužívá email a když mu vytisknu rozhodnutí z elektronické formy, tak mi řekne, že s tím nesouhlasí, protože to není originál, nemá to razítko ani podpis. V takovém případě potřebuji převést elektronický dokument do oficiální písemné verze.

V obou případech se jedná o tzv. “Autorizovanou konverzi”. Tu nemůže provádět každý, ale pouze advokáti a místa CzechPOINT, podrobněji v Kam se obrátit?

Kdy není možno autorizovaně konvertovat?

 • jedná-li se o určité typy dokumentů, jež nelze nahradit, např: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby,
 • je-li písemný dokument již pouhou kopií, tj. není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o
 1. prvopis,
 2. vidimovaný dokument,
 3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,
 • je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,
 • jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,
 • je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • v dalších případech stanovených v § 24 zákona.